JoomlaLock.com All4Share.net

EL-ESMAÜ’L-HÜSNA

hicr 49 50

El-Esmaü'l-Hüsna - Mine Şimşek

Sayı : 121 - Ocak 2018

 

El-Esmaü'l-Hüsna

 

Es-selamu aleyküm ve rahmetüllahi ve beraketüh. 

Allah’ın sıfatları konulu yazımıza geçen ay kaldığımız yerden devam etmeden önce itikadi konulardan yazmaya çalışacağız inşaallah. Allah dostları bu tür sohbetlerin imanımızı tazelediğini buyururlar. 

Kişi yaradanını sevebilmesi ve ibadet edebilmesi için onu tanıması lazımdır. Cenabı Hak (cc) sıfatları ile tanıtmıştır varlığını. Peygamberimiz (sav): ”Hakkıyla tanıyamadık, hakkıyla sevemedik.” diye buyurmuş, Kur’an-ı Kerim’de ise: ”Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler.” (Enam, 91) buyrulmaktadır. Demek ki onu tanımaya o kadar ihtiyacımız var ki. Onu tanıyanlar ise peygamberlerdir ve sevgili peygamberimizdir. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de: “Ey Muhammed! Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve merhametli oluşumu, azabımın da çok şiddetli ve çetin olduğunu bildir.” (Hicr, 49) diye bildirmiştir. 

Merhum Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi’nin Büyük İslam İlmihali’nden “Allahu Teala’ya ve Sıfatlarına (Zatî, Sübûtî Sıfatlara) İman” isimli bölümden mevzumuzu işlemeye çalışacağız. Çünkü bunları her müslümanın bilmesi farzdır.

Cenabı Hakk’ın mübarek sıfatları ikiye ayrılır: Biri sıfat-ı selbiyedir ki: “Vücud, kıdem, beka, havadise muhalefet, kıyam bi-zatihi, vahdaniyet”ten ibarettir.

Diğer kısmı da sıfat-ı zatiye ve sıfat-ı sübutiyyedir ki; “hayat, ilim, irade, kudret, semi’, basar, kelâm, tekvin”den ibaret olarak sekizdir. İşte biz böyle kemal sıfatlarıyla muttasıf olan bir Allahu Azimüşşan’ın varlığına ve bütün bu ulvi sıfatlarına iman ederiz elhamdulillah. 

Vücud: Allahu Teala’nın varlığı demektir, en büyük varlık ona mahsustur, o ezelden vardır doğmamış doğrulmamıştır. (İhlas, 3-4) Her şeyi Allahu Teala yaratmış ve başı boş bırakmamıştır. 

Kıdem: Ezeliyyet yani evveli olmamak sıfatıdır. Evveli olmayana “kadim” denir. Allahu Teala kıdem sıfatı ile de muttasıftır çünkü ezelidir, kadimdir varlığının evveli yoktur. 

Beka: Ebediyet yani sonu bulunmamak sıfatıdır. Sonu olana fani, sonu olmayana da baki denilir. Her şey yok olacak, O hep var olacaktır. Varlığının asla sonu yoktur. 

Kıyam bi-zatihi: “Varlığı kendi zatıyla olmak” manasında bir sıfattır. Bu sıfat da Allahu Teala’ya mahsustur. Şöyle ki Hak Teala’nın ezeli ve ebedi olan varlığı kendi Zatı’yla kaimdir, kendi varlığı hüviyetinin, kendi mukaddes Zatı’nın muktezasıdır. Asla başkasından değildir. Bunu içindir ki, Allah Teala’ya “Vacibu’l-vücud” denir. Onun varlığı, başka bir var edene ihtiyaçtan mü-nezzehtir. 

Vahdaniyet: Tek ve birlik demektir, benzeri olmamaktır. Evet, Allahu Teala birdir, her nasıl düşünülürse düşünülsün temiz bir akıl, hikmete aşina bir ruh, bir Allah’tan başka ilah bulunduğuna kail olamaz.

Sübuti Sıfatları: 

Hayat: Hay’dır, diridir. Allahu Teala uyumaz; uyuklamaz ve yorulmaz. Ölmeyecektir, ezeli ve ebedidir. Kainatın yaratıcısı olan Allahu Teala’nın hayat ile muttasıf bir “Hayyu’l-Kayyum” (varlığı ve diriliği her an var) olduğunda asla şüphe yoktur. 

İlim: Bilmek, idrak etmek sıfatıdır. Allahu Teala ilim sıfatı ile muttasıftır, ve onun ilmi mahlukatın ilmi gibi basit değildir. Evet, şüphe yok ki Allahu Teala her şeyi, geçmişten geleceğe olan, olacak her şeyi bilir. Yerde, gökte, canlı, cansız yaratacaklarının en ince ayrıntısına kadar hepsini bilir. “Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, şüphesiz Allah sinelerin özünü hakkıyla bilir.” (Mülk, 13) 

İrade: Allahu Teala irade sıfatı ile muttasıftır. Bu irade sıfatı ile hikmetine göre buyurur, buyurduğu şeyler mutlaka olur. 

Kudret: Kuvvet manasında bir sıfattır, ezeli ebedi tam bir kudret Allahu Teala’ya mahsustur. Her şeyi yaratmaya ve yok etmeye muktedirdir. O’nun kudretine nihayet yoktur. Allahu Teala dilerse bir saniye içinde binlerce alemi yoktan var eder ve dilerse binlerce alemi bir anda büsbütün yok eder. Allahu Azimüşşan’ın bu büyük kudretini güzelce düşünen bir mümin O’nun azameti önünde eğilir, O’nun kudretinden titrer, O’nun mukaddes emirlerini yerine getirmeye çalışır durur.

Semi’: İşitmek kuvvetidir. Allahu Teala işitme sıfatı ile de muttasıftır. O’nun işitip bilmesi başkalarının işitip bilmeleri gibi noksan değildir. Bizler yükseklikteki uzak mesafedeki sesleri işitemeyiz, çok düşük sesleri de duyamayız. Cenabı Hak (cc) kara gecede kara karıncanın ayak seslerini dahi işitendir. Allahu Teala bilhassa kullarının dualarını, zikirlerini, gizli, aşikar niyazlarını işitir, kabul eder. Böyle her şeyi bilip işitir olduğuna iman eden bir mümin daima güzel konuşur, her işini, her sözünü güzelce yoluna koyar.

Basar: Görme kuvveti demektir. Bizler belirli bir yere kadar görebiliriz, mesela çok uzağı göremeyiz. Hak Teala Hazretleri her şeyi görür ve bazı şeyleri görmesi diğer şeyleri görmesine asla mani olamaz ve O’nun görmesinden hiçbir zerre gizli kalamaz. Kalbi iman dolu bir insan Allahu Teala’nın daima kendisini görüp gözetmekte olduğunu bilir, düşünür; buna göre durumunu düzeltir, edebe aykırı hiçbir harakette bulunmaz. 

Kelam: Bir manayı ifade eden bir maksadı anlatan söz demektir. Hak Teala kendi kadim kelamını dilediği zaman kendi şanına layık bir vechile meleklerine bildirir, işittirir, anlatır. Allahu Teala’nın peygamberlerine dilediği şeyleri vahy ile ilham etmiş olması da bu kelam sıfatının bir tecellisi demektir. Bu kelam sıfatı iledir ki semavi kitaplar zuhur etmiş ve Kuran-ı Mübin, Peygamberimiz’e nazil olup insanlık için asırlardan beri bir hidayet rehberi bulunmuştur. 

Tekvin: Var etmek, icat etmek manasındadır. Bu da Allahu Teala’ya mahsus bir sıfattır. Cenabı Hak (cc) tekvin sıfatıyla dilediği herhangi bir şeyi yok iken var eder veya var iken yok eder. Allahu Teala’nın bu alemleri yaratıp yok etmesi ve kullarını yaratması yaşatması, beslemesi, sonra da öldürüp başka bir aleme götürmesi bütün bu tekvin sıfatının bir tecellisi demektir. 

Evet, kürreden en küçük bir zerreye kadar bakılınca onların öyle gelişi güzel, tesadüf eseri olmadığı görülüyor, onların abes yere yaratılmamış olduğu anlaşılıyor, her birinde fevkalade bir letafet, bir sanat eseri, bir irade nişanesi görülmüş oluyor.

el-Esmau’l-Hüsna ve Manaları:

Cenabı Hak (cc) Kur’an-ı Kerim’de: “En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na onlarla dua edin.” (Araf, 180) buyurmuştur.

Ya Mâlike’l-Mülk (cc): Ey mülkün ve bütün varlığın tek sahibi ve devamlı maliki olan Allahım. Sana ihtiyaçlarını arz edenlerin ihtiyaçlarını giderirsin.

Ya Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (cc): Ey celal, büyüklük, azamet, ikram ve iyilik sahibi Allahım. 

Ya Muksid (cc): Ey adaletten şaşmayan adil, tüm işlerini denk, uygun, yerli yerinde yapan Allahım. Görüş ve yönümü Hak üzere sabit kıl.

Ya Rab (cc): Terbiye eden. Her şeyi yaradan, yaşatan ve hepsinin sahibi, Rabbi olan Allahım.

Ya Câmi’ (cc): Ey mahlukatı toplayan, bir araya getiren, dilediğini istediği yerde toplayan Allahım. Mahlukatı topladığın kıyamet gününde kemalatları toplayarak sana gelmeyi nasip eyle.

Ya Ğanî (cc): Ey her şeyden müstağni olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan tek zengin. Fakirliğimi gidererek zenginlik ihsan eyle.

Ya Muğnî (cc): Ey kullarına zenginlik veren, istediğini dilediği kadar zenginlik veren ve gönülleri zengin kılan Allahım. Hayırlardan yoksun, müflis nefsimi iflastan kurtarıp zengin eyle.

Ya Mâni’ (cc): Ey öne geçmiş, fiiliyatları önleyen, bir şeyin olmasını istediği zaman mani olan, men eden Allahım. Nefsimi günah hastalığından kurtarıp şifa ihsan eyle.

Ya Darr (cc): Ey zarara uğratan, elem, keder ve zarar veren şeyleri yaratan Allahım. Bize bilerek kasten, hasetlik edenleri kına.

Ya Nâfi’ (cc): Ey kullarının menfaatine uygun olan şeyleri veren, faydalı ve yararlı şeyleri yaratan Allahım. Öyle bir ruhla menfaatlendir ki o her türlü kemalatı tahsil etsin.

Ya Nûr (cc): Ey eşyayı, alemi aydınlatan ve onlara ışık veren, istediği gönüllere nur yağdıran Allahım. 

Ya Hâdi (cc): Ey sapıtmış olan kul-larına yol gösteren, dilediği kullarını hidayete erdirerek sıratı müstakime yönlendiren Allahım. 

Ya Bedi’ (cc): Ey numune ve emsali bulunmayan, hayret verici şeyleri yaratan ve icat eden Allahım. Feyz ve keremini dileriz.

Ya Bâkî (cc): Ey varlığında devamlı olan fani olmayan varlığının sonu olmayan Allahım.

Ya Vâris (cc): Ey bütün varlığını devam ettiren, servetlerin ve mülkün gerçek sahibi Allahım. Beni Kur’an ilmine ve ilm-i Billah’a varis eyle.

Ya Reşîd (cc): Ey kullarını irşad edip kurtuluş ve hidayet yollarını onlara gösteren Allahım. İrşad edip kendi yoluna ilet.

Ya Sabûr (cc): Ey çok sabırlı olan, günah işleyen kullarına ceza vermekte acele etmeyen, sonucu bekleyen Allahım.

Ya Settâr (cc): Ey günahları ve ayıpları pek çok örten Allahım.

Celle Celâluhû ve Celle Şânuhû: Senin azametin ve şanın çok yücedir. 

 

Kaynakça:
Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen
İmamı Gazali, İhya Ulumi’-Din
AbdulKadir Geylani, Esmaü’l Hüsna ile Münacat

 

Yazar:  Mine Şimşek

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort